Basic Vietnamese Phrase

  •   2018-07-02
  • |
  •   Views: 557
Basic Vietnamese Phrase

Most of the sentences below are used for everyday life conversations, so they might come handy if you memorize them.


Hello Xin chào (seen chow)
Goodbye Tạm biệt (tam byet)
Good morning Chào buổi sáng (chow buh sang)
Good afternoon Chào buổi chiều (chow buh chieu)
Good evening Chào buổi tối (chow buh toy)
Good night Chúc ngủ ngon (Chuc ngu ngon)
How are you? Bạn có khỏe không? (ban co kwe khome?)
I'm fine, thank you Cảm ơn bạn, tôi khỏe (gahm un ban thoy kwe)
And you? Bạn thì sao? (ban ty sao?)
What's your name? Bạn tên gì? (ban thane zee)
My name is... Tôi tên là... (thoy thane la...)
Thank you Cảm ơn (gahm un)
You're welcome Không có gì (khom ga zee)
Yes Vâng (vung)
No Không (khome)
Excuse me... Xin lỗi (seen loy)
I'd like to eat Tôi muốn ăn (thoy moowan un)
I'd like to drink Tôi muốn uống (thoy moowan oowanh)
Good Tốt (thote)
Bad Không tốt (khome thote)
How much Bao nhiêu (bow nyew)
Too expensive Mắc quá (mahk qwa)
Hotel Khách sạn (khack san)
Hot Nóng (nom)
Cold Lạnh (lang)
Coffee Cà phê (cah feh)
Tea Trà (chah)

Comments:


Start the discussion...


Related articles: